Warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy z firmą SIGMApak z dnia 23-12-2013 (obowiązuje do odwołania, lub zmian)

 1. Zamawiający oświadcza, że podejmując współpracę z firmą SIGMApak akceptuje treść warunków handlowych, zawartych w „Ogólnych warunkach współpracy z firmą SIGMApak z dnia 23.12.2013

 1. Firma SIGMApak oświadcza iż realizowane zamówienia na rzecz klientów mogą odbywać się przy udziale, współdziałaniu lub podzlecaniu prac, bądź ich części firmą zewnętrznym, z którymi firma SIGMApak kooperuje. Zawarte poniższe warunki uwzględniają te zależności, na co klient zgadza się bez zastrzeżeń, a firma SIGMApak ponosi pełną odpowiedzialność za swoich kooperantów, przy zachowaniu postanowień Ogólnych Warunków Współpracy z firmą SIGMApak z dnia 23.12.2013

3. Zawarcie umowy na wykonanie opakowań następuje po otrzymaniu od klienta zamówienia zawierającego minimum.:

 • potwierdzony przedmiot zamówienia w którym znajduje się dokładny opis opakowania (rodzaje folii,grubość folii, elementy dodatkowe) wraz z projektem i schematem opakowania zawierającego wymiary

 • zaakceptowany projekt graficzny / w formie podpisanego cromalinu (wydruku próbnego) lub maila zwrotnego zawierającego załączony projekt ze sformułowaniem w treści maila:

ZATWIERDZAM PROJEKT OTRZYMANY MAILEM DNIA ….. O GODZ… . ZAWIERAJĄCY ZAŁĄCZNIK ….

• w przypadku zatwierdzania projektu mailem należy podać numery kolorów zgodnie z paletą PANTONE. W przeciwnym wypadku kolorystyka opakowań może różnić się od kolorów na projekcie (JPG, PDF) wyświetlanym na monitorze komputera, a firma SIGMApak w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zgodności kolorystyczne wydruków

• w zamówieniu powinno znaleźć się ponadto : ilość opakowań, cena opakowania jednostkowego, cena całości zlecenia,
termin dostawy, warunki dostawy, zgodnie ze wzorem zamówienia firmy SIGMApak

• w przypadku firm zamawiających po raz pierwszy konieczne jest dostarczenie dokumentów rejestrowych firmy. Nr EDG, NIP, Regon, odpis z KRS, pełnomocnictwo osób odpowiedzialnych za zamówienie (jeśli występują)

• ważny status zamówienia następuje w momencie otrzymania zamówienia w formie zeskanowanego zamówienia, zawierającego pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień. Zeskanowane zamówienie powinno zostać wysłane na mail korespondencyjny firmy SIGMApak

Brak wyżej wymienionych informacji w zamówieniu, lub niedopełnienie któregokolwiek z ww podpunktów może spowodować wyłączenie odpowiedzialności firmy SIGMApak, za niewykonanie lub niewłaściwe (w tym terminowe) wykonanie Zlecenia.

4. W przypadku odstąpienia Klienta od zamówienia po jego złożeniu firma SIGMApak obciąży zamawiającego pełnymi kosztami wykonanych prac i zakupionych materiałów, o wartości odpowiadającej stopniu zaawansowania prac nad danym zleceniem.

5. Osoba, podpisująca zamówienie i/lub potwierdzenie, a nie jest uprawniona do działania w imieniu Klienta, zgodnie z art.103 § 3 kodeksu cywilnego ponosi osobiście pełną odpowiedzialność wobec firmy SIGMApak.

6. W przypadku dostarczenia projektu przez klienta, Grafik firmy SIGMApak, lub wyznaczony do zadania Grafik firmy współpracującej z firmą SIGMApak weryfikuje projekt pod kątem możliwości wydruku projektu na zamawianych opakowaniach. Po weryfikacji projekt zostaje wysłany do klienta i stanowi podstawę do akceptacji.

7. W przypadku przygotowania cromalinu klient akceptuje projekt poprzez złożenie podpisu na nim, co oznacza, że akceptuje go co do

• kolorystyki,

• wymiarów użytku,

• rozmieszczenia elementów graficznych,

• tekstów,

• kodu kreskowego,

Cyfrowy wydruk próbny (proof, cromalin) nie symuluje punktu rastrowego, służy do oceny kolorystyki, rozmieszczenia nadruku oraz poprawności tekstów. Proof jest również potwierdzeniem założeń projektowych z ich realizacją technologiczną. Prosimy sprawdzić wymiary, kod kreskowy, rozmieszczenie elementów graficznych. Proof nie jest odzwierciedleniem kolorów w systemie Pantone, dlatego ostatecznie kolory zostaną dopasowane według wzornika. Ze względu na użycie odmiennych urządzeń i podłoży mogą występować różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem proof a docelowym wydrukiem projektu na maszynie drukarskiej.
Ze względów technologicznych w druku fleksograficznym na matrycach występują mikropunkty , które mogą być widoczne na folii. Mikropunkty mają średnice 0,3mm i służą spasowaniu kolorystycznemu.
Za błędy niezauważone firma SIGMApak nie ponosi odpowiedzialności

8. Zaakceptowany cromalin stanowi wzorzec dla nadruku. Dopuszczalne odchylenia kolorystyczne to ΔCMC=2,5.
W szczególnych przypadkach klient może uczestniczyć w procesie zatwierdzania druku, po wcześniejszych ustaleniach terminów z firmą SIGMApak. Brak zatwierdzenia wzoru przy procesie druku, może spowodować przesuniecie terminu realizacji zamówienia.

9. Cena i termin wykonania zlecenia ustalana jest każdorazowo przy zleceniu. Parametry te wpisywane są na druku zamówienia.

10. Termin wykonania zlecenia może ulec przedłużeniu o czas utrudnień w zaopatrzeniu surowcowym, awarii maszyn, strajków, klęsk żywiołowych. Jeżeli przeszkody trwają dłużej niż 14 dni roboczych (wg polskiego prawa pracy), klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze zlecenia.

11. Za datę wykonania dostawy uważa się dzień podstawienia wyrobu do dyspozycji Klienta. Jeżeli zamówienie ma zostać dostarczone do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, firma SIGMApak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, lub zniszczenia zamówienia przez firmy kurierskie.

12. W przypadku dostaw na koszt firmy SIGMApak – (korzystając z usług firmy przewozowej) Klient podczas odbioru powinien sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. Reklamacja taka będzie rozpatrywana w przypadku kiedy dokument dostawy (np. list przewozowy) zawierał będzie opis uszkodzeń towaru podpisany przez kierowcę i Klienta oraz każdorazowo firma SIGMApak otrzyma pisemną informację dotyczącą uszkodzeń w terminie 3 dni od daty odbioru.

13. Firma SIGMApak wydaje wyrób w opakowaniu odpowiednim do jego właściwości. Klient ponosi koszty specjalnych opakowań. Opakowanie nie sprzedawane pozostaje własnością firmy SIGMApak i podlega zwrotowi na koszt Klienta.

14. Wydanie wyrobu następuje w magazynie firmy SIGMApak, lub magazynie kooperanta firmy SIGMApak . Wskazanie innego miejsca wymaga pisemnego uzgodnienia zawartego w zamówieniu. Wydanie wyrobu Klientowi (odbiór) potwierdza się dokumentem podpisanym przez osobę reprezentującą Klienta. Osoba działająca w imieniu Klienta przy dokonywaniu odbioru wyrobu z magazynu firmy SIGMApak, lub magazynie kooperanta firmy SIGMApak lub innym miejscu nie będącym siedzibą Klienta obowiązana jest okazać pisemne upoważnienie. W przypadku powierzenia wyrobu przewoźnikowi, dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest list przewozowy potwierdzony przez Klienta.

15. Dokładne właściwości fizykochemiczne wyrobów z podaniem tolerancji wymiarowych zawarte są w Uzgodnieniach realizacji zlecenia – zamówienie; tolerancje ilościowe zawarte są w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Tolerancja ilości realizowanych zamówień to +/- 15%
Tolerancja wymiarów:
+/- 3mm do szerokości 190mm
+/- 6mm od szerokości 200mm do 350mm
+/- 10mm powyżej szerokości 350mm

Klej na taśmie klejącej z czasem może ulec osłabieniu tzn. siła kleju może ulec zmianie.

16. Klient obowiązany jest do zapłaty ceny dostarczonego wyrobu w terminie oznaczonym na fakturze w formie gotówki lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Inny sposób zapłaty wymaga zgody firmy SIGMApak. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego. W każdym przypadku opóźnienia z zapłatą Dostawca upoważniony jest do żądania odsetek ustawowych od należnej mu kwoty. Klient zobowiązuje się też do współpracy w zakresie przedłożenie odpowiednich dokumentów celem przyznania kredytu kupieckiego, bądź ubezpieczenia transakcji.

17. Firma SIGMApak zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw(y) w przypadku opóźnienia z zapłatą za choćby jedną dostawę, jak też powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego przeciwko klientowi.

18. Firma SIGMApak udziela gwarancji jakościowych swoich wyrobów na okres 6 miesięcy od daty ich produkcji. Zastrzeżenia ilościowe należy zgłaszać w terminie do 7 dni od otrzymania wyrobu.

19. Reklamacja nie będzie rozpatrywana, jeżeli będzie obejmować partię towaru mniejszą niż 1% dostarczonej ilości wyrobu. Reklamacja może dotyczyć tylko wadliwej części towaru. Firma SIGMApak zastrzega sobie odpowiedzialność materialną maksymalnie do wartości danego zlecenia. Wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwego lub nieterminowego wykonania zlecenia przewyższające wartość zlecenia będą rozpatrywane tylko i wyłącznie jeżeli klient wyraźnie opisze wysokość ewentualnych roszczeń przed przyjęciem zlecenia przez firmę SIGMApak

20. Klient traci wszelkie prawa wynikające z tytułu gwarancji w przypadku przechowywania wyrobów w nieodpowiednich warunkach (wyrób powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, w temp. nie niższej niż + 5oC i nie wyższej niż + 35oC, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych, wyrób należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych).

21. Warunkiem zgłoszenia reklamacji przez Klienta jest przedstawienie dokumentu dostawy oraz etykiet reklamowanych wyrobów. W przypadku braku ww. dokumentów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu gwarancji reklamacje nie będą rozpatrywane.

22. Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancji w formie pisemnej, podając typ reklamowanego wyrobu, ilość oraz opis wykrytej wady bądź problemów przetwórczych.

23. Reklamowany wyrób do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być opakowany, oznaczony etykietami i zabezpieczony przed uszkodzeniem. Wyrób, który ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji (w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub magazynowania) nie podlega procesowi reklamacji.

24. Reklamowany wyrób nie może być zwrócony bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy SIGMApak.

25. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (wpływających negatywnie na dalsze przetwórstwo) Klient zobowiązany jest do przerwania procesu przetwarzania wyrobu i natychmiastowego poinformowania firmy SIGMApak drogą pisemną.

26. Firma SIGMApak rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań wyrobów w laboratorium zewnętrznym powyższy termin może ulec przedłużeniu.

27. Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z umową dostawy właściwy jest sąd siedziby firmy SIGMApak. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy Stronami są dokonywane na piśmie; jeżeli dokonano ich ustnie, to dla swej skuteczności wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia

28. Niniejsze warunki stanowią integralną część każdej umowy dostawy. Firma SIGMApak może odwoływać się do zawartych w nich postanowień, każdorazowo realizując zamówienie dla klienta.

Zapytanie

  Imię i nazwisko*

  E-mail*

  Nazwa Firmy*

  NIP*

  Wiadomość*